belastingstraffen

belastingplichtigen die niet het juiste bedrag aan belasting betalen (of helemaal niet betalen) zullen onvermijdelijk met belastingstraffen worden geconfronteerd. Zij variëren tussen 5% en 200% van de belasting die niet of niet betaald is. Fiscale sancties vallen in een van de vier categorieën:

  • op percentages gebaseerde sancties. SARS legt deze belastingstraf op voor onder meer te late betaling van belasting;
  • vaste boetes. SARS legt deze belastingstraf op voor te late indiening van een belastingaangifte;
  • te rapporteren bedragen in verband met regelingen. SARS legt deze belastingboete op voor het niet rapporteren van een te rapporteren overeenkomst; EN
  • Onderstatementsboetes. SARS zal onder bepaalde omstandigheden deze fiscale sanctie naast de bovengenoemde fiscale sancties opleggen.

vaak leggen SARS echter ten onrechte belastingstraffen op. Andere keren leggen ze ze correct op. SARS kan niettemin een fiscale sanctie opleggen. Als SARS nog steeds geen belastingboete afstaat, kan de belastingplichtige bezwaar maken.

belastingplichtigen moeten zich aan strikte regels houden om enige kans te hebben op kwijtschelding van een belastingboete of het winnen van een bezwaar. Het belastingrecht in verband met de overmaking van boetes en het indienen van bezwaren is complex (zie boek geschreven door onze oprichter, Nico Theron getiteld: Practical Guide to Handling Tax disposities, uitgegeven door Lexis Nexis).

belastingplichtigen kunnen onder bepaalde omstandigheden bepaalde fiscale sancties geheel vermijden. Dit resultaat volgt uit een succesvolle VDP-toepassing (Voluntary Disclosure Program).

het is moeilijk om SARS ertoe te bewegen een belastingboete af te wijzen of bezwaar toe te staan. De VDP-regels zijn ook moeilijk te begrijpen en correct uit te voeren zonder ervaring. Wij zijn niche-belastingexperts in de voorhoede van het belastingrecht. We hebben belastingbetalers miljoenen aan fiscale boetes bespaard door remissieverzoeken, bezwaren en VDP-toepassingen. Neem contact met ons op om te horen hoe wij u kunnen helpen. SARS kan een belastingplichtige onder verschillende omstandigheden verschillende straffen opleggen (boetes voor betalingsachterstand, onderschatting, boetes voor een vast bedrag, boetes voor onderwaardering). SARS kan evenwel van deze sancties afzien indien de juiste procedure wordt gevolgd en de juiste juridische argumenten voor kwijtschelding/ontheffing worden aangevoerd.

neem contact met ons op voor hulp, hetzij om te voorkomen dat de sanctie wordt opgelegd, hetzij om de sanctie aan te vechten via een of meer mechanismen voor geschillenbeslechting.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.